MHIA24, vecka 1

Förväntningar på kursen

Mina förväntningar på kursen MHIA24 är två:

  1. Jag förväntar mig att behärska en större begreppsarsenal från medieteorin och -historien.
  2. Jag vill sedan kunna använda denna arsenal för att förstå två saker – hur mediernas tekniska logik samverkar med kulturproduktion och att begreppsliggöra pengar som medium.

Medier och makt

Allt maktutövande är per definition medierat. Kinetisk makt utövas genom fysiska medier (nävar, svärd, kanoner). Ekonomisk makt utövas genom t.ex. pengar. Politisk makt utövas genom statliga institutioner. Listan kan göras lång. Vad som intresserar mig är hur mediets logik påverkar maktutövandet. Vem kan utöva makten? På vilket sätt? Mot vilka kan makten utövas?

Detta hänger ihop med Bourdieus begrepp interaktionsfält, vilket är det rum av möjligheter som en aktör har. Detta fältet påverkas av vilka medier för handlande som står till aktörens förfogan. Interaktionsfältet är det som definierar vilket sätt man kan utöva makt.

Det medium som intresserar mig mest av alla är olika sorters pengar. Pengar som metakoncept är ju definitivt ett medium – pengar lagrar, överför och räknar någon form av information (vad för information är en tvistefråga; Marx anser tid, Hayek anser mervärde). Men det finns olika penga-arter. Kontanter, bankfordringar och bitcoins har alla olika medielogiker. Att bena ut vilka dessa är bör ge en betydande förståelse för omvärlden och det samhälle vi lever i. Jag skulle till exempel argumentera för att myntens omvandling till pengar var en del av den historiska processen varigenom medeltid förbyttes till modernitet. I någon mening är pengarna som uppstod i och med kapitalismens historiska inträde modernitetens essens, då de fungerar som allmän ekvivalent. För att något ska kunna vara en allmän ekvivalent, så måste allting kunna ekvivaleras och därmed göras jämförbart. En essentiell egenskap hos moderniteten är ju just detta, att alla helgade spärrar slits ned i samhället.

Leave a Reply

Your email address will not be published.